Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বয়স্ক ভাতা

ক্রঃনং

ভাতাভোগীর নাম

পিতা/স্বামীর নাম

ভাতা পরিশোধ বহি নং

গ্রাম /মহল্লার নাম

ওয়ার্ড নং

১ম ভাতা শুরুর তারিখ

ব্যাংক হিসাব নং

          1             

জনাব ক্যজপ্রু  মার্মা

পিতা-মৃত সাদো প্রু মার্মা

১৮১

বাঁশবাড়ীয়া

১নং

০১/০৪/৯৮

  407.             

         2             

জনাব মংশৈপ্রু মার্মা

পিতা-মৃত ক্যহ্ণাঅং মার্মা

১৮২(১)

১নং

০১/০৭/১০

 408.             

         3             

জনাব ক্যথোয়াইগ্রী মার্মা

পিতা-মৃত পাইক্ষ্যয় মার্মা

১৮৩

১নং

০১/০৪/৯৮

  409.             

         4             

জনাব শৈথুই প্রু মার্মা

পিতা-মৃত ক্যজাই প্রু 

১৮৪(১)

১নং

০১/০১/০২

  410.             

         5             

মিসেস চিংম্রাউ মার্মা

স্বাঃ ক্যহ্লাপ্রু মার্মা

১৮৬

১নং

০১/০৪/৯৮

   411.             

         6             

মিসেস নাবাইঞো মার্মা

স্বাঃ ক্যথোয়াই মার্মা

১৮৭(১)

১নং

০১/০৭/০৬

  412.             

         7             

মিসেস ক্রাজাইউ মার্মা

স্বাঃ অংসাবাই মার্মা

১৮৮(১)

১নং

০১/০৭/১০

  413.             

         8             

মিসেস ম্রাওয়াইখয় মার্মা

স্বাঃ চিংথোয়াইউ মার্মা

১৮৯

১নং

০১/০৪/৯৮

  414.             

         9             

মিসেস হ্লাসাংমা মার্মা

স্বাঃ মংসাখই র্মামা

১৯০

১নং

০১/০৪/৯৮

  415.             

       10             

মিসেস চিংম্রাউ মার্মা

স্বাঃ চথোয়াই মার্মা

৪২৪

১নং

০১/০৭/০২

  416.             

       11             

জনাব শৈহ্লাপ্রু মার্মা

পিতা-মৃত রেফ মার্মা

৪২৫

১নং

০১/০৭/০২

  417.             

      12             

জনাব মংথুইখই মার্মা

পিতা-মৃত চাইথোয়াইমং

৫০৬

১নং

০১/০৭/০৩

  418.             

      13             

মিসেস ম্রাওয়াই মার্মা

স্বাঃ মৃত ক্যপ্রু   মার্মা

৫১৮

১নং

০১/০৭/০৩

  419.             

       14             

জনাব শৈফউ মার্মা

পিতা-মৃত ক্যহ্লাউ মার্মা

৫৭০

১নং

০১/০৭/০৪

 420.             

      15             

জনাব থুইহ্লাপ্রু মার্মা

পিতা-মৃত সানাইঅং

৫৯০

১নং

০১/০৭/০৫

  421.             

      16             

জনাব থুইহ্লাপ্রু মার্মা

পিতা-মৃত সাদোপ্রু  মার্মা

৬২৯

১নং

০১/০৭/০৬

 422.             

       17             

জনাব রেদা মার্মা

পিতা-মৃত থংঅংগ্য মার্মা

৬৫২

১নং

০১/০৭/০৭

 423.             

      18             

মিসেসউক্রয়ঞো র্মামা

স্বাঃ মৃত ক্যজপ্রু  মার্মা

৬৯৮

১নং

০১/০৭/০৮

 424.             

       19             

জনাব উথোয়াইচিং র্মামা

পিতা-মৃত অংক্যহ্রী মার্মা

৭৫৮

১নং

০১/০৭/০৯

 425.             

      20             

মিসেস গ্র্যংমাহ্রী র্মামা

স্বাঃমৃঃ- দুংহ্লাপ্রু র্মামা

৭৯২

১নং

০১/০৭/১০

 426.             

      21             

জনাব সুবাহা ত্রিপুরা

পিতাঃ মৃত খেতরাং ত্রিপুরা

১৯১

গছানী

২নং

০১/০৪/৯৮

 427.             

     22             

জনাব মনতদা ত্রিপুরা

পিতা-মৃত শিবচন্দ্র ত্রিপুরা

১৯২

২নং

০১/০৪/৯৮

 428.             

     23             

জনাব হামবৈহা ত্রিপুরা

পিতা-মৃত ধনতোলা ত্রিপুরা

১৯৩

২নং

০১/০৪/৯৮

 429.             

      24             

জনাব পূর্ণসোনা তং

পিতা-মৃত নীচচন্দ্র তং

১৯৪(১)

২নং

০১/০১/০২

 430.             

     25             

জনাব নতুন মনি তং

পিতা-মৃত কংঞা তং

১৯৫(১)

২নং

০১/০৭/০৩

  431.             

     26             

মিসেস রসনাতি ত্রিপুরা

স্বাঃ উদৈয়হা ত্রিপুরা

১৯৬

২নং

০১/০৪/৯৮

 432.             

      27             

মিসেস বসমতি ত্রিপুরা

স্বাঃ গণচন্দ্র ত্রিপুরা

১৯৭

২নং

০১/০৪/৯৮

 433.             

     28             

মিসেস নায়োবী তং

স্বাঃ মংখয় তং

১৯৯

২নং

০১/০৪/৯৮

 434.             

      29             

জনাবভারতস তং

পিতা-মৃত মঙ্গলচান তং

২২৩

৫নং

০১/০৪/৯৮

 435.             

      30             

জনাব ক্যউ খিয়াং

পিতা-মৃত ক্যজাইপ্রু খিয়াং

৩৯২

২নং

০১/০৪/৯৮

 436.             

      31             

জনাব অতি চন্দ্র ত্রিপুরা

পিতা-মৃত অনতুলা ত্রিপুরা

৫০৭

২নং

০১/০৭/০৩

 437.             

     32             

জনাব মেলং তং

পিতা-মৃত রাঙ্গা তং

৫১০

২নং

০১/০৭/০৩

 438.             

     33             

জনাব হাদুঁচন্দ্র ত্রিপুরা

পিতা- মৃত অনচন্দ্র  ত্রিপুরা

৫১১(১)

২নং

০১/০৭/১০

 439.             

      34             

মিসেস কংপুরী তং

স্বাঃ দিবোচান তং

৫২০

২নং

০১/০৭/০৩

  440.             

     35             

মিসেস ফুলশ্বমালা তং

স্বাঃ ফুল কুমার তং

৫২১

২নং

০১/০৭/০৩

  441.             

     36             

মিসেস সরতি ত্রিপুরা

স্বাঃ মৃত দয়াচন্দ্র ত্রিপুরা

৫২৮(১)

২নং

০১/০১/১১

 442.             

      37             

জনাব দয়াচন্দ্র ত্রিপুরা

পিতা-মৃত শিবচন্দ্র ত্রিপুরা

৫৫৯

২নং

০১/০৭/০৪

 443.             

     38             

জনাব হানামা ত্রিপুরা

পিতা-মৃত জগেন্দ্র ত্রিপুরা

৫৬০

২নং

০১/০৭/০৪

  444.             

      39             

জনাব কৈলাশচন্দ্র ত্রিপুরা

পিতা- কিন্ন চন্দ্র ত্রিপুরা

৫৯১

২নং

০১/০৭/০৫

 445.             

      40             

মিসেস চিতাবি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ-বিরমনি ত্রিপুরা

৬৯৯

২নং

০১/০৭/০৮

 446.             

       41             

মিসেস লক্ষীমালা তং

স্বাঃমৃঃ-ধনকুমার তং

৭০০

চরহোসনাবাদ

২নং

০১/০৭/০৮

  447.             

      42             

মিসেস হাতুঁতি ত্রিপুরা

স্বাঃমৃঃ- হামবুহা ত্রিপুরা

৭৯৩

২নং

০১/০৭/১০

 448.             

      43             

জনাব সুবিন্দ্র ত্রিপুরা

পিতাঃমৃঃ-বজুংপাই ত্রিপুরা

৭৫৯

২নং

০১/০৭/০৯

  449.             

      44             

মিসেস রাগীমালা তং

স্বাঃমৃঃ- কুমোদ রজ্ঞন তং

৭৬০

২নং

০১/০৭/০৯

 450.             

      45             

জনাব পুচিংমং মার্মা

পিতা-মৃত পাইসাপ্রু মার্মা

২০১(১)

সানকিপুর

৩নং

০১/০৭/০৬

  451.             

      46             

জনাব অংসাজাই খিয়াং

পিতা-মৃত পাইহ্লাপ্রু খিয়াং

২০২(১)

৩নং

০১/০৭/০৬

 452.             

      47             

জনাব শৈঅংপ্রু মার্মা

পিতা-মৃত ম্রাসাথোয়াই

২০৩(১)

৩নং

০১/০৭/০৮

 453.             

      48             

জনাব মেদোমং র্মামা

পিতা-মৃত সাঅংপ্রু   মার্মা

২০৪

৩নং

০১/০৭/০৮

 454.             

      49             

জনাব মংচিং মার্মা

পিতা-মৃত মেদো র্মামা

২০৫

৩নং

০১/০৭/০৮

 455.             

      50             

মিসেস ক্যাইম্রাউ মার্মা

স্বাঃ চিংথোয়াই মার্মা

২০৬

৩নং

০১/০৭/০৮

 456.             

      51             

মিসেস মাসাখই মার্মা

স্বাঃ চাইসাউ মার্মা

২০৭

৩নং

০১/০৪/৯৮

 457.             

     52             

মিসেস মৌহ্লাপ্রু  মার্মা

স্বাঃ মংসানু মার্মা

২০৮

৩নং

০১/০৪/৯৮

 458.             

     53             

মিসেস সামাপ্রু  মার্মা

স্বাঃ কংজ মার্মা

২০৯

৩নং

০১/০৪/৯৮

 459.             

      54             

জনাবউথোয়াইপ্রু

পিতা-মৃত সাথোয়াইপ্রু

২২৪

৩নং

০১/০৪/৯৮

 460.             

     55             

জনাবমংবাথোয়াই মার্মা

পিতা-মৃত পুথোয়াইউ

৩৯৩

৩নং

০১/০৪/৯৮

  461.             

     56             

মিসেস মেচিংঞো মার্মা

স্বাঃ অংথোয়াই মার্মা

৪০০

৩নং

০১/০৭/০২

 462.             

      57             

জনাব জিনিঅং খিয়াং

পিতা- মৃত চাইউ খিয়াং

৫১২(২)

৩নং

০১/১২/০৯

 463.             

     58             

মিসেস হ্লাসাইদা খিয়াং

স্বাঃ অংসাউ খিয়াং

৫২২

৩নং

০১/০৭/০৩

 464.             

      59             

মিসেস মুইজাই মার্মা

পিতা-মৃত ফংমেগ্য মার্মা

৫৬১

৩নং

০১/০৭/০৪

 465.